Search form

Matiyo 15:30

30Kamhan nangarini kan Hisos ya masarang kataed nga tao kay indara niran ya mga piang daw ya mga nabarian daw ya mga nabota daw ya mga amang daw ya mga mataed pen nga mga masakiten. Impabentag siran dizan ka paahan ni Hisos. Kamhan impanbahaw naiza sirang tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index