Search form

Matiyo 15:31

31Pagseleng na mga tao nangabereng gazed siran kay ya mga amang nakalitok di gazed siran, nakapanaba di. Madazaw di isab ya lawas na mga nabarian. Nakapanaw di ya mga piang. Makakita di ya mga nabota. Pagseleng ka na mga tao insaza gazed niran ya Diyos nga tahodanan na kanirang karaang nga si Israil.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index