Search form

Matiyo 15:36

36Kamhan minkawa iza kaini nga pan nga pitong bolos daw ya mga isda. Pagkakamhan naiza pagpasalamat ka Diyos impanipak naiza ya tanan daw impanhatag ka toong mga sakop dazaw panhatagan sab niran ya mga tao dizan nga namaglo-to.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index