Search form

Matiyo 15:4

4Kay minsogo ya Diyos nga tahodon mazo ya kamazong ginikanan. Bisan sin-o ya ampanaba ka maonga mahitenged ka toong kamalas-an magapatazen gazed iton nga tao. Ani ini ya sogo na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index