Search form

Matiyo 16:11

11Kay ono sa nga wara kamo makasabot nga diri kon pan ya inlaong nao kamazo kazina? Maghamarag kamo ka sindo na mga Parasiyo daw ya mga Sadosiyo kay singed iton ka ipasoligay ka pan kay bisan isaket ya geramay nga ipasoligay dizan ka harina anlekep gazed iton ka tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index