Search form

Matiyo 16:12

12Pagkakamhan ni Hisos paglaong kaiton anipen siran makasabot nga diri kon ipasoligay ka pan ya magahamaragan niran. Piro ya mga sindo na mga Parasiyo daw ya mga Sadosiyo ani gazed ya kanirang hamaragan. Kay bisan geramay ka lamang ya insindo na mga Parasiyo ka mga tao makadaeg gazed iton ka hena-hena na tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index