Search form

Matiyo 16:13

13Pagkakamhan kaiza minpasinged sing Hisos ngaro ka lopa tenged ka siyodad nga Sisariya Pilipos. Pagbagtas pen niran ngaro nangotana si Hisos ka toong mga sakop nga daw ono ya pagngaran na mga tao kanao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index