Search form

Matiyo 16:17

17Minsambag si Hisos nga Simon nga maanak ni Barzona, panaranginan ko na Diyos ka madazaw. Kay ya sambagan mo kanao diri kon tao ya minpasabot kanmo basta kay ya kanaong Ama nga nagahela daked ka langit ani ya minpasabot kanmo kon sin-o sa hao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index