Search form

Matiyo 16:18

18Agon anngaran hao kanmo kan Pidro kay singed iko ka dakolang bato. Ya sambagan mo kanao kazina ani ya singed ka lopa nga marig-en nga madazaw ogdokan. Ya mga tao nga ansakop kanao singed siran ka lagkaw nga hel-anan na Diyos nga hinangen nao dizan ka in-ogdokan nga marig-en. Bisan pagaawazen gazed siran nin Satanas diri siran madaeg kay magahela siran dizan ka marig-en nga lagkaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index