Search form

Matiyo 16:19

19Pidro, anhatag hao kanmo ka gahem ka pagpaseled ka mga tao ngandaked ka hel-anan na kanaong Ama. Pagdomara mo ka kanaong mga sakop nga nagatipon bisan ono ya diri mo itogot dizan kaniran ani isab iton ya mahinang daked ka hela na kanaong Ama. Kamhan bisan ono ya itogot mo dizan kaniran ani isab iton ya mahinang daked ka hela na kanaong Ama. Ani ini ya inpanaba ni Hisos kan Pidro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index