Search form

Matiyo 16:20

20Kamhan minsogo gazed iza ka toong mga sakop nagalaong nga diri kamo magpanan-og ka mga tao nga hao si Kristo nga hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index