Search form

Matiyo 16:21

21Kamhan minsogod iza ka pagpasabot ka toong mga sakop nga an-azi iza ka mga kalised doro ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan magasawazen iza na mga malaas daw ya mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Kamhan pamagpatazen iza doro kaniran. Pagdateng ka ikatolong aldaw magabohien iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index