Search form

Matiyo 16:24

24Kamhan minsindo si Hisos ka toong mga sakop nga nagalaong nga bisan sin-o ya ampasakop kanao kinahanglan bizaan naiza ya toong kaogaringen nga naazakan daw angeten ya pagkapatay singed kanao. Ka diri madogay dakpen hao na mga tao kamhan ipalansang ka kros keteb ka mapatay hao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index