Search form

Matiyo 16:27

27Mindogang pen si Hisos paglaong kaniran nga hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. May tirmino nao ka pagbalik ka kalibotan. Iba sab kanao ya kanaong mga sogoonon nga taga langit. Magabado sab hao ka kalatì na kanaong Ama nga Diyos. Kamhan balsan nao ya kada isa daw isa ka mga tao angay ka batasan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index