Search form

Matiyo 16:28

28Timan-an mazo gazed ini nga dini kamazo may mga diri mapatay nga tao hangtod ka pagpakakita niran kanao pagbalik nao dini ka kalibotan kay hao gazed ya hari nga pinili na Diyos. Ani ini ya insindo ni Hisos ka toong mga sakop.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index