Search form

Matiyo 16:3

3Pagpaniid mazo nga mararag ya langit ka pagkaaldaw kamhan mindag-em nagalaong disab kamo nga an-oran kaan. Na, iton nga timaan ka timpo dizan ka kalangitan nakasabot kamo piro ya mga timaan nga garing ka Diyos mahitenged ka kataposan nga panahon wara baza kamo makasabot.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index