Search form

Matiyo 16:4

4Ampangazo kamo kanao ka timaan kay makasasala sa kamo. Imbizaan disab mazo ya pagtoo ka matood nga Diyos. Anikay timaan kamazo ya singed kan Zona nga karaang propita na Diyos. Pagkakamhan ni Hisos pagsambag minpanaw iza dizan kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index