Search form

Matiyo 16:8

8Kamhan mahagdam si Hisos nga minhena-hena siran mahitenged ka pan, diri kon sindo na mga Parasiyo. Agon minlaong iza kaniran nga geramay ka gazed ya pagsarig mazo kanao. Kay ono sa nawied kamo ka pan?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index