Search form

Matiyo 16:9

9Daw wara pen kamo makasabot? Daw wara kamo makataremdem kaiza nga pan nga lima kang bolos nga impakaen nao ka mga limang ka libo nga tao ang dini kaini? Kamhan pirang bolos ya alat nga impono mazo ka salin kaiza?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index