Search form

Matiyo 17:1

1Na, pagdateng ka ikaenem nga ka aldaw impaiba ni Hisos si Pidro daw si Santiago daw ya toong lomon nga si Howan ngandaked ka bobong nga ataas nga waray laing tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index