Search form

Matiyo 17:10

10Kamhan nangotana siran kan Hisos nga kay ono sa nagatoldo sa ya mga maistro nga Yodayo kanami nga si Iliyas ani ya anhon-a kan Kristo ka pagkarini? Daw matood iton kon diri?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index