Search form

Matiyo 17:11

11Minsambag si Hisos nga minhon-a matood kanao ya tao nga singed kan Iliyas nga karaang propita na Diyos. Kay min-andam iza ka kanaong pagdateng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index