Search form

Matiyo 17:14

14Pagkakamhan kaiza minbalik sin Hisos ka mga mataed nga tao. Kamhan may isang tao nga minkarini kan Hisos. Minlohod iza dizan ka paahan ni Hisos kay anhangzo nga nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index