Search form

Matiyo 17:17

17Minsambag si Hisos nga waray pagtoo mazo ka Diyos. Mga salaan sab kamo. Daw dogay pen hao magaanget ka kamazong batasan nga waray pagtoo kanao? Daw dogay pen hao magahela dini kamazo anipen kamo makasabot ka gahem na Diyos? Dadha ngarini ya bata!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index