Search form

Matiyo 17:19

19Pagkakamhan kaiza minkarini kan Hisos ya toong mga sakop nga waray laing tao kay ampangotana siran nga Nong, kay ono sang wara sa kami makapabogaw ka maonga?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index