Search form

Matiyo 17:20

20Minsambag si Hisos nga kinahanglan magtoo kamo kanao. Magtimaan kamo kaini nga bisan singed ka kontana ka liso na mostasa ka kageramay ya pagtoo mazo kanao makahimo di kamo ka bisan ono. Pamolinged ini nga ya bobong dizan kon sogoon mo iton ka pagsibeg ngaro ansibeg matood iton ngaro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index