Search form

Matiyo 17:22

22Pagkakamhan kaiza namagkatipon si Hisos daw ya toong mga sakop doro ka lopa nga Galiliya. Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao itogyan hao dizan ka gahem na mga tao nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index