Search form

Matiyo 17:23

23anpatay kanao. Pagkaikatlong aldaw mabohi hao pagbalik garing ka lebeng. Na, pagpakabati ka na toong mga sakop nagalised gazed ya kanirang hena-hena.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index