Search form

Matiyo 17:24

24Pagkakamhan kaiza mindateng di siran ka longsod nga Kapirnaom. Kamhan may minkarini kan Pidro nga mga magsokotay ka bohis ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Minlaong siran kan Pidro nga matod ambazad koni ya kanmong maistro kaini nga bohis?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index