Search form

Matiyo 17:25

25Minsambag si Pidro nga ambazad iza.

Na, pag-oli ni Pidro ka wara pen iza maglaong kan Hisos nangotana si Hisos kanangiza nga Simon, daw ono ya hena-hena mo ka batasan na mga hari dini ka kalibotan? Daw azoon niran ya bohis dizan ka angay niran kon dizan ka mga lain tao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index