Search form

Matiyo 17:27

27Na, kita nga mga maanak na Diyos, kontana waray kinahanglan ta ka pagbazad ka bohis dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Piro bayran lamang dazaw diri magakazehet ya mga magsokotay ka mga bohis. Pidro, magpamingwit ko naa dizan ka dagat. Ya primirong makawa mo ka bingwit abrihan ya ba-ba na isda kay waton ya makitan mo nga palata nga kowarta nga ikabazad ka kantang bohis. Iated mo iton dizan ka mga magbohisay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index