Search form

Matiyo 17:5

5Ka nagapanaba pen si Pidro intamdengan siran ka inarak nga masidlaw pagdazaw. Kamhan nabatian ya saba dizan ka inarak nga nagalaong nga wani ya kanaong Maanak nga kanaong naazakan. Nakasaza gazed iza kanao. Magtoo gazed kamo ka toong mga panaba kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index