Search form

Matiyo 17:9

9Na, paglogsong pen niran mintogon si Hisos kaniran nagalaong nga hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. Mabohi sab hao pagbalik garing ka lebeng kay-an anipen kon ipanan-og mazo ya kamazong nakitan kazina ka daked pen kita ka bobong.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index