Search form

Matiyo 18:1

1Pagkakamhan kaiza minkarini kan Hisos ya toong mga sakop kay ampangotana siran nga Nong, daw sin-o ya labaw nga tao dizan ka mga sakop mo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index