Search form

Matiyo 18:11

11Hao nga minhon-a ka bisan sin-o ya mahon-ang tao minkarimbaba hao ka kalibotan kay antabang hao ka mga salaan nga tao dazaw malibri siran ka silot ka kanirang mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index