Search form

Matiyo 18:12

12Wani pen ya pamolinged mahitenged ka tood nao ka pagkarimbaba ka kalibotan. Singed iton ka tao nga may isang ka gatos nga karniro. Kamhan nalaag ya isa. Kamhan inbilin naiza ya kasizaman may sizam nga ka karniro dizan ka samsamanan kay ampangita gazed iza ka isa nga nalaag.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index