Search form

Matiyo 18:15

15Nagasindo pen si Hisos ka toong mga sakop nga nagalaong nga dizan ka kamazong lomon kan Kristo kon magkasazep ya isa kanmo dadhen mo iza dizan ka waray lain makabati. Kamhan panan-ogan mo iza kon ono ya toong sazep kanmo. Kon manalinga iza kanmo mag-inoliay kamo ka beet nga magazon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index