Search form

Matiyo 18:16

16Piro kon diri iza gosto ampahosay kanmo magpaiba ko ka isa bisan kon dowa pen nga sakop nao dizan kaiton nga tao dazaw magmatood siran ka pagsaksi niran ka mga pagpanaba mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index