Search form

Matiyo 18:17

17Kamhan kon diri pen iza magpanalinga ipanan-og mo iton doro ka kanaong mga sakop nga nagatipon. Kon diri iza gosto ampahosay dizan kaniran maglikay iko lamang kaiton nga tao singed ka paglikay mo ka mga tao nga diri ankilala kanao daw ya mga magsokotay ka mga bohis kay maonga siran nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index