Search form

Matiyo 18:18

18Timan-an mazo gazed ini nga bisan ono ya diri mazo itogot dizan ka kanaong mga sakop nga nagatipon ani isab iton ya mahinang daked ka hela na kanaong Ama. Kamhan bisan ono ya itogot mazo dizan kaniran ani isab iton ya mahinang daked ka hel-anan na kanaong Ama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index