Search form

Matiyo 18:19

19Dini ka kalibotan bisan kon dowa ka kamo nga nagakaozon ka kamazong pagpangamozo ka Diyos bisan ono ya kamazong inkinahanglan ihatag kamazo na kanaong Ama nga nagahela daked ka langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index