Search form

Matiyo 18:21

21Pagkakamhan ni Hisos pagsindo kaniran si Pidro minkarini iza kay ampangotana iza nga Ginoo, daw kapira makasala kanao ya bisan sin-o nga tao, kamhan pasaylohon nao gihapon iza? Keteb ka pito kon pira?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index