Search form

Matiyo 18:3

3Kamhan minsambag si Hisos kaniran nga timan-an mazo gazed ini nga kon diri kamo anhaod ka batasan na mga bata diri gazed hao ampaseled kamazo ngandaked ka hel-anan na kanaong Ama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index