Search form

Matiyo 18:31

31Pagpakakita na mga iba nga sogoonon na hari ka hinang na pinasaylo nagalised ya kanirang hinawa ka kazehet. Kamhan minkaro siran ka hari kay pakahagdaman niran iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index