Search form

Matiyo 18:32

32Kamhan impabalik kasab na hari ya sogoonon nga pinasaylo kay nagalaong nga maonga gazed iko! Kay izang dini kaini minpasaylo hao kanmo ka dakolang otang mo kanao kay minpahihangzo ko kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index