Search form

Matiyo 18:34

34Kamhan nazehet gazed ya hari agon impaated naiza ka toong sogoonon ngaro ka prisohan. Kamhan insilotan iza keteb ka pagpakabazad naiza ka dakolang otang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index