Search form

Matiyo 18:35

35Pagkakamhan ni Hisos pagpanan-og minlaong iza kaniran nga singed isab kaiza ya hinangen kamazo na kanaong Ama nga daked ka langit, kon diri kamo ampasaylo pagtigbeet ka kamazong iba.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index