Search form

Matiyo 18:9

9Bisan ya kanmong mata kon makaonga iton ka kanmong hena-hena ipaheneng gazed ya mata mo dazaw diri anseleng ka maonga. Singed ka kaw-en mo ya mata mo kamhan itimbag ngaro. Kay bisan pikas ka lamang ya mata mo ka dini pen iko ka kalibotan waray bali kay mahatagan ko ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kay kon diri mo ipaheneng ya mata mo ka pagseleng ka maonga ikatimbag na Diyos ya tibolos lawas mo doro ka impirno.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index