Search form

Matiyo 19:1

1Pagkakamhan ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop minpanaw iza dizan ka lopa nga Galiliya. Kamhan minkandipi iza ka sapa nga Hordan kay pasinged pen iza doro ka lopa nga Yoda.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index