Search form

Matiyo 19:13

13Pagkakamhan kaiza may mga mindara ka mga bata dizan kan Hisos kay ipadampa siran kanangiza dazaw panaranginan ka madazaw daw paampoan. Kamhan inkasab-an siran na mga sakop ni Hisos

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index